Информация за цени на услуги и документи, предоставяни в  МЦ „Света Марина – Диагностика и Терапия, ООД, Плевен“

Писмено съобщение за раждане

Не се предлага тази услуга

Писмено съобщение за смърт

Не се дължи такса

Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете

Не се предлага тази услуга

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК;

Не се дължи такса

Издаване на болничен лист от лекарите от центровете за спешна медицинска помощ

Не се предлага тази услуга

Издаване на болничен лист от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота

Не се извършва тази услуга

Издаване на дубликат на болничен лист

5 лв.

Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания,протоколи, удостоверения, свидетелства, епикризи и др.)

Не се дължи такса

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго

Не се дължи такса

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи

Не се дължи такса

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

По 1 лв./лист

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицински документи

Не се дължи такса

Издаване на експертни решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната болест от ТЕЛК/НЕЛК

5 лв

Преосвидетелстване на лица с професионални заболявания от ТЕЛК/НЕЛК

Не се извършва

Издаване на експертно решение за трайно намалена работоспособност и определяне на вида и степента на увреждане от ТЕЛК/НЕЛК

Не се извършва

Преосвидетелстване на лица с експертно решението за трайно намалена работоспособност от ТЕЛК/НЕЛК

Не се извършва

Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет.

Не се извършва

Main Menu