Проф. д-р Боян Атанасов

Завеждащ Клиника по Урология

Специалност :

 • Урология : Диплом N 013269 от 2008 г.
 • Допълнителна професионална квалификация „ Лекар – мениджър ”, 26.01.2010 – 20.11.2010 г., Рег.N 6569/ 06.12.2010 г.

Академични позиции:

 • „Доцент” по научна специалност 03.01.42 Урология, след конкурс, обявен от Медицински Университет Плевен, (2021 г.)
 • „Професор” по научна специалност Урология от месец септември 2023 г.

Курсове и специализации :

 • Специализация по урология, Урологична клиника, Institute of Urology and Nephrology, University College London, Prof. A. Mundy, Лондон,  Великобритания, 26.04.2004 – 26.06.2004г.
 • Специализация по урология, Урологична клиника, University of Berne, Department of Urology, Prof.U. Studer, Берн, Швейцария, 14.10.2005 – 14.12.2005 г.
 • Европейско училище по урология, European Urology Residents Education Programme, Prof. H. Van. Poppel, Прага, Чехия, 01.09.2006 – 06.09.2006 г.
 • Курс „ Ендоскопски методи на изследване и лечение на заболяванията на отделителната и мъжката полова система ”, Плевен, 10.03.2008 – 14.03.2008г.
 • Курс „ Ехографска диагностика на заболяванията на ПОС и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство ”, Плевен, 14.04.2008 – 18.04.2008 г.
 • Курс „ Вземане на биопсичен материал от органи на отделителната и мъжката полова система и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични и хистологични изследвания ”, Плевен, 12.05.2008 – 16.05.2008г.
 • Курс по Абдоминален Доплер, Доц.Режина Жак Джераси, В.Търново, 19.06.2008 – 21.06.2008г.
 • Курс „ Екстракорпорална литотрипсия ”, Доц.Салтиров, ВМА София, 18.10.1010 – 22.10.2010г.
 • Участие във „Втори семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията”, „V-ти Международен семинар по роботизирана хирургия за Югоисточна Европа”, 10-12.05.2010 г., ТЕЛЕЦ – МУ – Плевен ;
 • Курс и призната правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол, ВМА София, 18.10.2010 – 22.10.2010 г.
 • Курс „ Диагностична лапароскопия ” – I ниво, МУ – Плевен 2011г.
 • Курс „ Оперативна лапароскопия ” – II ниво, МУ – Плевен 2011г.
 • Курс „ Challenges in endourology and functional urology ”, Париж, 27.06.2014 – 29.06.2014г
 • Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2017 г., Лисабон, Португалия
 • Курс "Robot-assisted laparoscopic prostatectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Retropubic radical prostatectomy - tips, tricks and pitfall", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Advanced course on laparoscopic renal surgery", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Laparoscopic and rpbot-assisted laparoscopic radical cystectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Flexible ureterorenoscopy and retrograde intrarenal surgery:instrumentation, technique, tips, tricks and indication", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология

Член на :

 • European Association of Urology от 2002 г.
 • Българско Урологично дружество от 2002 г.
 • Българска Асоциация по ултразвук в медицината.
 • Български лекарски съюз.

Контакти: