УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА-ПЛЕВЕН“ ООД, гр. Плевен получи положителна  оценка за срок от 5 години за  следдипломно обучение от професионално направление  „Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки).

Заповед РД-01-623/28.11.2022г. и на  основание чл. 91, ал. 6 и 10 от Закона за лечебните заведения и чл. 17, ал. 1, 4 и 5 от Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, и във връзка със становище на Консултативния съвет (Протокол № 15/16.11.2022 г.)  „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА - ПЛЕВЕН“ ООД, гр. Плевен, е одобрена да извършва  следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление  „Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки).

ПРЕДИМСТВА:

 • Обучението се провежда в Интегрирани операционни зали, което дава възможност за контрол от една точка на цялото оборудване в  операционната зала, ефективно управление на документацията и изображенията от всички камери в залата.;
 • Апаратура от най-висок клас;
 • Възможност за обучение при конвенционална, ендоскопска и роботизиранан хирургия;
 • Връзката с болничната информационна система позволява бърз достъп до всички изображения от образна диагностика, информация за приложено медикаментозно лечение и изследвания на пациента.;
 • Софтуера позволява моментално преминаване от режим на един вид операции към друг. С натискане само на един бутон се променя цялата обстановка в залата – от типа осветление в операционната зала до позицията на операционната маса.  

КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО:

 • Притежава специфични теоретични знания и практически умения и може да ги прилага по време на различни хирургични интервенции
 • Организира и ръководи сестринските грижи в операционен блок и превързочна, в зависимост от наличните човешки и материални ресурси
 • Участва при осигуряване сигурността на пациента и екипа
 • Прилага специфични хигиенни грижи
 • Участва в обучението на стажант-сестрите и новоназначените сестри
 • Прилага резултатите от научните изследвания в областта на сестринските грижи в практиката си.